心经

打印


发表时间:2011-11-03 15:43:52
文章类别:文曲经典
原文地址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a385ece0102dshf.html

 bōrěbōluómìduōxīn jīng

 般若波罗蜜多心经

 

 guān zìzài púsà,xíng shēn bōrěbōluómìduōshí,zhào jiàn wǔyùn jiēkōng

 观自在菩 萨, 行深 般若 波罗 蜜多 时, 照见 五蕴 皆空,

 dùyīqiēkǔè shè lìzǐ,sè bù yì kōng kōng bùyìsè,

 度一切苦 厄。舍利 子,色不 异空, 空不 异色,

 sè jí shìkōng kōng jíshìsè。shòu xiǎng xíng shí,yì fù rú shì

 色即是空, 空即 是色。 受想 行识, 亦复 如是。

 shè lìzǐ,shì zhūfǎkōng xiāngbù shēng bùmiè,bù gòu bùjìng

 利子, 是诸 法空 相, 不生 不灭, 不垢 不净,

 bùzēng bùjiǎnshì gù kōng zhōng wúsè,wú shòu xiǎng xíng shí,wú yǎn ěr

 不增不减, 是故 空中 无色, 无受 想行 识, 无眼

 bí shéshēn yì,wú sè shēng xiāng wèi chùfǎ,wú yǎn jiè,nǎi zhìwúyìshíjiè,

 鼻舌身意, 无色 声香 味触 法, 无眼 界,乃 至无 意识 界,

 wú wúmíngyì wú wú míngjìnnǎi zhìwúlǎo sǐ,yì wú lǎo sǐjìn

 无无明, 亦无 无明 尽, 乃至 无老 死,亦无 老死 尽。

 wúkǔjímièdàowú zhì yì wúdéyǐwúsuǒdégù

 苦集 灭道, 无智 亦无 得,以 无所 得故。

 pú tí sàduǒ,yībōrěbōluómìduōgù,xīn wúguààiwú guàài gù

 菩提萨埵,依 般若 波罗 蜜多 故,心 无挂 碍。无 挂碍 故,

 wúyǒu kǒng bù,yuǎn lídiān dǎo mèng xiǎngjiūjìng nièpán

 无有恐怖, 远离 颠倒 梦想, 究竟 涅盘。

 sān shìzhūfó,yībōrěbōluómìduōgù,ānòu duōluósān miǎo sān pútí

 三世诸佛,依般 若波 罗蜜 多故, 得阿 耨多 罗三 藐三 菩提。

 gùzhībōrěbōluómìduō,shì dà shénzhòushì dà míng zhòu

 故知般若 波罗 蜜多, 是大 神咒, 是大 明咒,

 shì wú shàngzhòushì wú děng děng zhòunéng chú yīqiēkǔ,zhēn shíbùxū

 无上 咒, 是无 等等 咒。 能除 一切 苦, 真实 不虚。

 gùshuōbōrěbōluómìduōzhòují shuōzhòu yuē

 说般 若波 罗蜜 多咒。 即说 咒曰:

 jiēdìjiēdì,bōluójiēdì,bōluósēng jiēdì,pú tí sà póhē

 谛揭 谛,波罗 揭谛, 波罗 僧揭 谛,菩提萨 婆诃。